MILJÖARBETE | Fritz Magnus

MILJÖARBETE

Vi arbetar aktivt med att påverka våra fabriker i både stora som små miljöfrågor. Vårt krav är att de fabriker som vi arbetar med ska arbeta med att utveckla sitt miljöarbete. Det är viktigt för oss att alla leden i en produktion tar ansvar för miljön. Vår målsättning är att i framtiden enbart arbeta med fabriker som är ISO14001 certifierade.

Vi försöker hela tiden ligga i framkant och hitta miljövänliga textila alternativ och håller oss ständigt uppdaterade kring nya material som går att återvinna. Vi testar och utvärderar kontinuerligt textilier tillverkade av återvunna fibrer. Idag kan vi erbjuda våra kunder produkter med Oeko-Tex, GOTS och Fairtrade-märkning. Den mesta av bomullen vi köper kommer från Chetna Organic i Indien och från Afrika där vi också är med och stöttar i utvecklingsprojekt för befolkningen. 

FTI
Som medlemmar i FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) tar vi ansvar för de förpackningar vi importerar in på den svenska marknaden. FTI driver och utvecklar ett hållbart, rikstäckande insamlingssystem för de använda förpackningarna, och tar ansvar för att samla in de förpackningar som återvinns till nytt material.

REACH
REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) är EU:s nya kemikalielagstiftning. På svenska kallas den EG-Förordningen om Kemikalieregistrering. Grundprincipen i REACH-förordningen är att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Ju större mängd av ämnet som man tillverkar eller importerar, desto mer information ska ingå i registreringen. REACH innebär bland annat att både ämnen som redan finns på marknaden såväl som nya ämnen ska registreras, riskbedömas och godkännas.

Vilka skyldigheter har den som producerar eller importerar en vara?
1) Att inte använda/ha förbjudna ämnen i varorna
2) Att registrera ämnen som ingår i varor avsedda att avges
3) Att anmäla SVHC*-ämnen (Substances of Very High Concern) som ingår i varor till ECHA (över 1 ton/år och 0,1 %)
4) Att vidarebefordra information om SVHC-ämnen över 0,1% i varor till sina kunder – informationsplikten
5) Att följa all övrig lagstiftning inom den Europeiska gemenskapen (och andra berörda marknader)

Oeko-Tex
Oeko-Tex är en internationell miljömärkning och finns i flera varianter. Oeko-Tex® standard 100 är det mest kända och spridda varumärket i världen och därför också världens ledande märkning för textilier, läder, tillbehör och producenter som provats med avseende på hälsofarliga ämnen.

• Standard 100 ställer krav på kemikalieinnehållet i de färdiga kläderna.
• Oeko-Tex® standard 100 följer REACH.
• Standard 1000 ställer krav på hela produktionskedjan från råvara till färdig textil.
• Eco Passport avser certifiering för kemikalier som är skadliga för användarens hälsa samt miljön.
• Oeko-Tex Step – produktionscertifiering
• Oeko-Tex Made in Green – visar att man använder sig av Oeko-Tex Step och att produkterna är Oeko-Tex 100 certifierade.

GOTS
GOTS är den internationella miljömärkningen för textil. Miljömärkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil, dvs bearbetning, tillverkning, paketering, märkning, handel och distribution. GOTS ställer även krav på arbetsförhållandena i tillverkningsfabrikerna. Textilierna måste ha tillverkats från minst 70% certifierade organiska naturfibrer. Detaljerade krav ställs även på användning av olika kemikalier vid textiltillverkningen. Textilierna får inte innehålla tungmetaller, halogenerade och aromatiska lösningsmedel, nanopartiklar, ftalater och bisfenol A samt kända bioackumulerande ämnen.
Slutprodukterna kan vara garn, tyger, kläder och hemtextilier.
Se gärna filmen om GOTS: http://www.global-standard.org/information-centre/gotsfilm.html#en

Fler bra miljöinitiativ
• Bra Miljöval som är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och den enda miljömärkning i Sverige där kraven utformas av en miljöorganisation. Märkningen är ett av föreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen där miljönytta, folkhälsa och global solidaritet sätts i främsta rummet. Bra Miljöval finns inom 9 områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Med hjälp av Bra Miljöval kan Naturskyddsföreningen även påverka andra märkningssystem.

• EU Ecolabel (EU-blomman) är Svanens motsvarighet i Europa. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen.

• Better Cotton Initiativ (BCI) arbetar för en mer hållbar bomullsproduktion ur ett holistiskt perspektiv. Krav ställs på hela produktions- och distributionskedjan, från miljökonsekvenser av odlingen till sociala arbetsförhållanden och ekonomiska omständigheter kring handel och distribution. Framförallt ställs krav på odlingsmetoderna, såsom användning av skadliga kemikalier (pesticider) och vattenanvändning, samt på arbetsförhållandena i jordbruket.